vrienden van meeuw

Wie zijn we

 

Stichting vrienden Meeuw | Jeugdtheaterschool (of Vrienden Meeuw) is op 19 oktober 2012 opgericht en heeft als doel het ondersteunen van de Stichting Meeuw | Jeugdtheaterschool (JTS).

 

 

Wij willen dit doel onder meer behalen door:
a) het bieden van menskracht en expertise in de vorm van vrijwilligers, zonder verloning in welke vorm dan ook aan de stichting Meeuw;

 

b) de binding van een ieder die de stichting Meeuw een warm hart toedraagt te vergroten;

 

c) de bekendheid van de stichting Meeuw alsmede haar netwerk te vergroten;

 

d) de maatschappelijke verankering van de stichting Meeuw zichtbaar te maken en haar draagvlak aan te tonen;

 

e) het bieden van extra, incidentele financiële middelen, uitgezonderd structurele uitkeringen, subsidiëring alsmede verloning van professioneel aan de stichting Meeuw verbonden natuurlijke personen;

 

f) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Wij staan als stichting ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56295731. Ons RSIN nummer is 852062370.

 

Contact
Als je contact op wilt nemen met de stichting kun je per mail terecht via: vrienden@meeuw-jts.nl. We zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als de Jeugdtheaterschool.

 

 

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Mevrouw J. Broere
Secretaris: Mevrouw J van Dijk
Penningmeester: De heer E.J. Heddema

Overige leden: Mevrouw R. Dijkman

 

Het bestuur doet haar werkzaamheden belangeloos en ontvangt hiervoor geen beloning.

Het beheer van het vermogen van de stichting komt toe aan de penningmeester. Jaarlijks wordt voordat het jaarrapport wordt uitgebracht een kascontrole door het bestuur uitgevoerd en zal bij goedkeuring kwijting worden gegeven aan de penningmeester. De besteding van het vermogen valt onder de verantwoording van het bestuur. Het bestuur zal altijd beslissen op welke manier geld wordt besteed van de stichting. Dit zal per jaar in het jaarrapport worden toegelicht.

 

Wat doen we
Elk jaar willen we ons inzetten voor diverse activiteiten voor de Jeugdtheaterschool. Hiervoor stellen we als bestuur een jaarplan op. Het jaarplan voor het jaar 2017 heeft de volgende hoofdpunten:

 

1) relatie met onze vrienden uitbouwen: We hebben nu een goede basis van vrienden van de JTS. Daar zijn we super trots op. Daarnaast vinden we het voor de JTS belangrijk om de vriendenkring verder uit te breiden naar mensen/organisaties in de maatschappij die het doel van JTS ook belangrijk vinden en hierdoor JTS een goed hart toedraagt. Komend jaar jaar gaan we als bestuur nadenken hoe we hieraan invulling geven.

 

 

2) informatie en communicatie: We maken nu al gebruik van de nieuwsbrief om de vrienden op de hoogte te houden van wat er gebeurt en op stapel staat. Om de vrienden sneller te bereiken willen we een facebook account gaan aanmaken zodat we We willen door middel van uitgifte van een eigen nieuwsbrief de vrienden

 

meer informeren. Daarnaast zal in ons jaarverslag worden toegelicht wat we afgelopen jaar hebben gedaan.

 

 

3) werving van nieuwe vrienden: We hebben al een mooi aantal financiële vrienden en hebben hierdoor de JTS kunnen ondersteunen met mooie wensen. We kunnen nog steeds financiële vrienden gebruiken om nog meer wensen van de JTS te kunnen realiseren. Dit is mogelijk vanaf € 17.50 per jaar.

 

4) vriendendag: Ook dit seizoen wordt er een vriendendag georganiseerd.

 

5) bestedingsfonds, inclusief begroting: Vanuit de JTS worden jaarlijks voor financiële ondersteuning enkele punten aangedragen waarbij de stichting Vrienden JTS een financiële bijdrage aan kan leveren. Deze worden besproken in het bestuur en zullen in overleg met JTS al dan niet worden toegekend. De financiële ondersteuning wordt mede gebaseerd op de (verwachte) bestedingsruimte van de stichting. Deze zaken wordt verder toegelicht in de begroting van het boekjaar.

 

Verantwoording

 

Elk jaar wordt door de stichting een jaarrapport opgesteld waarin het bestuur verantwoording aflegt over hun activiteiten. Daarnaast is een financieel verslag (jaarrekening) opgenomen waarin de financiële verantwoording wordt toegelicht. 

 

Het jaarrapport over het afgelopen boekjaar is hier te downloaden.

 

Tenslotte bestaat er een Steunfonds voor leerlingen die om financiële redenen (tijdelijk) het lesgeld niet (volledig kunnen voldoen. Lees hier de gehele regeling.